TYSON Round 2

DRAGON BERRY Tyson Round 2
DRAGON BERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
STRAWBERRY BANANA Tyson Round 2
STRAWBERRY BANANA Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
PEACH WATERMELON Tyson Round 2
PEACH WATERMELON Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
PINEAPPLE MELON Tyson Round 2
PINEAPPLE MELON Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
LEMON BERRY Tyson Round 2
LEMON BERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
TOASTED COCONUT Tyson Round 2
TOASTED COCONUT Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
FROZEN BANANA Tyson Round 2
FROZEN BANANA Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
CHERRY COLA Tyson Round 2
CHERRY COLA Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
MELONHEAD Tyson Round 2
MELONHEAD Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
WATERMELON BUBBLE GUM Tyson Round 2
WATERMELON BUBBLE GUM Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
FROZEN BLUEBERRY Tyson Round 2
FROZEN BLUEBERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
MENTHOL Tyson Round 2
MENTHOL Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
PEAR PARTY Tyson Round 2
PEAR PARTY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
DESERT PUNCH Tyson Round 2
DESERT PUNCH Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
LUSH FREEZE Tyson Round 2
LUSH FREEZE Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
STRAWBERRY SHORTCAKE Tyson Round 2
STRAWBERRY SHORTCAKE Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
BAKED LEMON Tyson Round 2
BAKED LEMON Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
BANANA NUT Tyson Round 2
BANANA NUT Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
APPLE PEACH Tyson Round 2
APPLE PEACH Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
FROZEN GRAPE Tyson Round 2
FROZEN GRAPE Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
CRAN LEMON Tyson Round 2
CRAN LEMON Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
WATERMELON GUMMIES Tyson Round 2
WATERMELON GUMMIES Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
STRAWBERRY WATERMELON Tyson Round 2
STRAWBERRY WATERMELON Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
FRUIT PARTY Tyson Round 2
FRUIT PARTY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
FROZEN MANGO Tyson Round 2
FROZEN MANGO Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
MANGO LYCHEE Tyson Round 2
MANGO LYCHEE Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
BLUE RAZZ Tyson Round 2
BLUE RAZZ Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
MINTBERRY Tyson Round 2
MINTBERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
SEVEN UP Tyson Round 2
SEVEN UP Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
ORANGE SODA Tyson Round 2
ORANGE SODA Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
FROZEN STRAWBERRY Tyson Round 2
FROZEN STRAWBERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
APPLE GUMMIES Tyson Round 2
APPLE GUMMIES Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
COCONUT Tyson Round 2
COCONUT Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
GRAPE RAZZ Tyson Round 2
GRAPE RAZZ Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
CHERRY BANANA Tyson Round 2
CHERRY BANANA Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
PINEAPPLE MANGO Tyson Round 2
PINEAPPLE MANGO Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
CHERRY MELONBERRY Tyson Round 2
CHERRY MELONBERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
PINEAPPLE GUMMIES Tyson Round 2
PINEAPPLE GUMMIES Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
LUSH LIME Tyson Round 2
LUSH LIME Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
TOBACCO Tyson Round 2
TOBACCO Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
FROZEN PEACH Tyson Round 2
FROZEN PEACH Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
PINEAPPLE KIWIBERRY Tyson Round 2
PINEAPPLE KIWIBERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
APPLE MELONBERRY Tyson Round 2
APPLE MELONBERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
VERY BERRY Tyson Round 2
VERY BERRY Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
WATERMELON Tyson Round 2
WATERMELON Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
RASPBERRY WATERMELON Tyson Round 2
RASPBERRY WATERMELON Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
KIWI PINEAPPLE Tyson Round 2
KIWI PINEAPPLE Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +
COOL MINT Tyson Round 2
COOL MINT Tyson Round 2
 • : 1 pza
 • : 5% nic
 • : Recargable
 • : 7500 Puffs
$400
 • -
 • +